Valikko

Alasivuilla on säädöksiä selventäviä asiantuntijoiden laatimia tekstejä.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset (FISE)

Linkit säädöksiin

Alla on linkit asumisterveyteen ja rakentamiseen liittyviin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin soveltamisohjeineen. Säädösten soveltamisohjeita on kerätty myös tänne.

Terveydensuojelu

Asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa (mm. koulut ja päiväkodit) ilmenneisiin terveyshaittoihin sovelletaan terveydensuojelulakia ja asumisterveys-asetusta. Terveydensuojelulain sääntelyssä on keskeistä terveyshaittojen arviointi ja ehkäiseminen sekä vaurion tunnistaminen ja todentaminen.

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Terveydensuojeluasetus (1280/1994)

Asumisterveysasetus (STM 545/2015) (oikealta nimeltään Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista)

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet (Valvira)

Työturvallisuus

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua mm. työympäristöstä johtuvia työntekijöiden terveyden haittoja

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (1214/2016)

Korjaustyöt

 

Kosteus- ja homeongelmiin liittyvän lainsäädännön uudistusten taustatiedoksi kannattaa tutustua eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöön vuodelta 2013.